29.09.2020

Sortera noggrant

De nya avfallssorteringskärlen har lockat A-invånarna att källsortera sina sopor mera än tidigare. Vårt gemensamma mål som finländare är att återvinna hälften av hushållsavfallet.

Avfallshanteringsbestämmelserna skärptes i år i Borgå. I fastigheter med minst fem lägenheter bör bioavfallet sorteras separat. Om antalet lägenheter är minst 20 skall det finnas separata avfallskärl för kartong och metall samt glas- och plastförpackningar. Staten har satt höga mål för åter vinningen. I år är målet att hälften av avfallet går till återvinning. År 2035 är målet 65 procent. I A-bolagens hus har återvinning av bio- och kartongavfall skett redan tidigare. Sedan ifjol höstas har husen börjat förses med separata avfallskärl för metall samt glas- och plastförpackningar.

Det har visat sig vara utmanande framförallt vad beträffar placeringen av djupinsamlingskärl. Antingen är markförhållandena besvärliga eller så finns det helt enkelt inte plats för kärlen på gården. A-bolagens fastighetsförvaltning bedömer att endast hälften av de kärl som ännu saknas fås i användning före året slut.

Många husbolag i Borgå brottas med samma problem. När det gäller insamlingen av bio- och kartongavfall har de hus som lagen kräver nästan hundraprocentigt gått med. I fråga om den separata insamlingen av metall samt glas- och plastförpackningar saknas ännu en fjärdedel av husen. Varken A-bolagen eller Rosk ́n Roll, som sköter avfallshanteringen i Borgå, har ännu detaljerade uppföljningsupp-gifter om hur de nyaste insamlingarna fungerar och hur mycket sorteringen minskar mängden blandavfall. En bra fingertoppskänsla har man dock.

– Bioavfallet är en sak som delar invånarna, en del sorterar, andra gör det inte. Men allmänt taget har man det nog klart för sig förutom att bioavfall ibland läggs i icke nedbrytbara soppåsar. Också till kartonginsamlingen förhåller sig folk motiverat, säger servicechef Tuija Klaus på Rosk ́n Roll. Insamlingen av metall fungerar också den på det hela taget bra fastän det händer att också annat än smått metallavfall förirrar sig in i sopkärlet. För A-invånarna har avfallskärlet för glas visat sig mest utmanande.

– Det är avsett enbart för förpackningsglas, men nästan vad som helst kan hittas i glasavfallskärlet. Också här gäller ändå den gamla sanningen att förr eller senare lär sig också en gammal hund att sitta, säger disponent Kristian Tuomala.

A-bolagens fastighetsförvaltning kommer med ett mycket enkelt tips åt alla invånare:

– Sortera allt det, som du säkert kan. Om du är aldrig så osäker vart någonting hör är det säkrast att lägga det i kärlet för blandavfall.

Text: Kaisa Viitanen