Uppsägning och utflyttning

I A-bolagen är uppsägningstiden för ett hyresförhållande alltid en kalendermånad, det vill säga att hyresgästen kan säga upp hyresförhållandet att upphöra den sista dagen följande månad. Uppsägningen bör göras skriftligt genom att fylla i nedanstående blankett och lämna in den till A-bolagens kundtjänst.

Som utflyttare är du skyldig att tömma inte bara bostaden utan också förråden och gårdsplanen på all personlig egendom. Det hör utflyttaren till att också städa bostaden och det till bostaden hörande förrådet.

Lägenhetens alla nycklar samt också eventuella andra nycklar, till exempel tvättstugenyckel återlämnas till bolagets kontor.

När hyresgästen lämnat meddelande om uppsägning av hyresförhållandet kontrollerar vi lägenhetens skick. Hyresgarantin returneras åt hyresgästen efter det att hyresförhållandet upphört förutsatt att lägenheten är i oklanderligt skick och de med hyresförhållandet förknippade betalningsförpliktelserna uppfyllts.

Glöm inte att göra en officiell flyttningsanmälan till upprätthållaren av befolkningsregistret senast en vecka efter flyttningen!

Direktiv för utflyttaren

Uppsägningsblankett

När bara en av hyresgästerna flyttar ut

Såvida bara en av de personer, som ingått hyresavtalet, flyttar ut och den andra bor kvar, säger utflyttaren upp avtalet för sin del.

Uppsägningsblankett för bara en hyresgästs del

När en invånare avlider

Dödsboet kan säga upp hyresavtalet eller fortsätta det för den kvarlevande makan/maken eller familjemedlemmen. Såvida man inte vill fortsätta hyresavtalet lönar det sig för dödsboet att säga upp avtalet så fort som möjligt. Normal uppsägningstid (en kalendermånad) tillämpas. Uppsägningen görs av dem, som hör till dödsboet. Till uppsägningen bör fogas ämbetsbevis för den avlidna hyresgästen. Ämbetsbevis utfärdas av församling eller magistrat.

Uppsägningsblankett