17.12.2020

Trygg och miljövänlig vinterbilism

En föruppvärmd bilmotor sparar bränsle.

Parkeringsområdena på A-bolagens fastighetsgårdsplaner är välutrustade med elstolpar för biluppvärmning. Rätt användning lönar sig på många sätt. En föruppvärmd bilmotor sparar bränsle och producerar mycket mindre avgaser och partikelutsläpp i allmänhet än en kallstartad motor. Föruppvärmningen minskar också slitaget på motorn. Den förbättrar också trafiksäkerheten och åkkomforten.

En alltför lång föruppvärmning går till spillo. A-bolagens elstolpar är försedda med timer, som i regel tillåter två timmars uppvärmning. Undersökningar visar att det i svag köld kan räcka med till och med en halv timmes uppvärmning.

A-bolagens bilister bör komma ihåg att elsladden alltid skall kopplas bort från eluttaget efter avslutad uppvärmning. Fastighetsskötarna är av säkerhetsskäl snabba med att ta hand om glömda sladdar i eluttagen.

En del av A-invånarna har redan varit intresserad av laddstationer för elbilar. A-bolagen följer med den pågående lagstiftningsreformen och fattar beslut i frågan när lagstiftningen är klar.

Den enda rätta parkeringsplatsen för A-invånarens bil är alltid den egna parkeringsrutan. Gästplatserna på gårdsplanerna är endast avsedda för kortvarig användning. Bilar, som lämnats på andra ställen än på parkeringsområdet, utgör problem Bilar, som lämnats på andra ställen på gårdsplanen än på parkeringsområdet, förorsakar problem för annan trafik på gårdsplanen såsom för soptransporter och snöröjning. Åtkomstvägarna bör hållas öppna också av säkerhetsskäl.

På vintern när snöröjning ofta sker i mörker och byigt snöfall kan också
den egna, felparkerade bilens säkerhet äventyras. Parkeringsområdena i anslutning till A-bolagens fastigheter är endast avsedda för bilar i trafik.

Text: Kaisa Viitanen