02.10.2022

Inte längre gästparkering

Invånarparkeringen ändras nästa år på A-bolagens alla husgårdsplaner. Alla invånarparkeringsplatser blir avgiftsbelagda och de för gästernas kortvariga parkering anvisade platserna försvinner.

A-bolagen kan i alla sina fastigheter med undantag för ett speciellt fastighetsobjekt anvisa parkeringsutrymme för invånarna. Merparten av parkeringsplatserna är parkeringsrutor försedda
med elstolpar, vilka kan hyras. I en del hus finns också takförsedda bilplatser och i en fastighet också garagen. På gårdsplanerna finns ofta en eller flera parkeringsrutor avsedda för gästers kortvariga användning eller gratisplatser utan elstolpar.

Före början av nästa år försvinner alla gratisplatser, också gästplatserna, från A-bolagens husgårdsplaner.

– Alla parkeringsplatser på fastigheternas tomter blir reserverbara och avgiftsbelagda. Det nuvarande systemet har för det mesta fungerat bra, men det finns också hussamfund med många tomma parkeringsrutor när en del av invånarna lever på andras bekostnad och använder gratisplatser. Det här är inte rättvist med tanke på de invånare som samvetsgrant reserverar en bilplats år sig och också betalar för den, motiverar A-bolagens fastighetsdirektör Teppo Riski.

En plats utan elektricitet kostar från och med nästa års början 10 euro i månaden, en plats med elstolpe 17 euro i månaden. På en del håll är prissättningen högre.

Parkeringsområdena på A-bolagensgårdsplaner varierar såväl i storlek som användningsgrad. På de områden, till exempel i Vårberga, där det finns basservice och fungerade kollektivtrafik står det ofta parkeringsrutor tomma. Mera avsides kan det rent av vara köer till bilplatserna. Inte längre gästparkering
A-bolagens hyresgäster kan även reservera två bilplatser åt sig på gårdsplanen, om där finns lediga platser. Man skall dock bereda sig på att förlora den ena av platserna om det uppstår köer till platserna. Det går också att reservera en bilplats även om man inte äger en bil. Parkeringsplatserna på gårdsplanerna är avsedda enbart för trafikdugliga fordon.


A-bolagen går under hösten igenom parkeringsplatserna i alla fastigheter och upprättar noggrannare platskartor och numrering. Från några gårdsplaner kan en eller flera bilrutor försvinna i det sammanhanget, eftersom vissa rutor blockerar räddningsvägen eller också kan de behövas som snöuppsamlingsplatser.

A-bolagen har enligt Teppo Riski i fortsättningen ytterligare utmaningar när det gäller att ordna invånarparkeringen. En av utmaningarna gäller laddningen av elbilar. Än så länge har koncernen inte en enda laddningsplats på sina gårdsplaner.

– Vi väntar på lagen om fastighetsägarnas skyldigheter i fråga om laddningsmöjligheter, men den noggrannare kartläggningen av parkeringsplatserna bäddar också för framtiden till den här delen. En annan av våra nya målsättningar är att i våra kommande nybyggen beakta också parkering och laddningsmöjligheter för andra eldrivna fordon i stil med elcyklar och -skotrar. De här
fordonen är klart ett utmärkt alternativ till bil i tätortsboende.

Text: Kaisa Viitanen