08.04.2022

Hyresintäkterna användes till underhåll av fastigheterna

A-bolagens bokslut för år 2021 är klara. För Borgå A-bostäders del var året stabilt. Bostadsuthyrningen, fastighetsförvaltningen och underhållet förverkligades som planerat.

Inga nybyggen påbörjades under år 2021. Ett kompletterings- och tilläggsbygge planeras på Björkbackavägen 8. Omsättningen, det vill säga hyresintäkterna låg i linje med budgeten och utgifterna nästan som budgeterat. A-bolagskoncernens omsättning år 2021 var 18,2 miljoner euro.

Fastighetsunderhållet var med sina kostnader på 10,2 miljoner euro den största utgiftsposten. Fastighetsrepara-tionerna krävde ca en miljon euro mer än budgeterat och steg till 4,4 miljoner euro.

Överskridningen av reparations-budgeten föranleddes också av sådana lägenhetsreparationer, i vilka man mer än vanligt behövde åtgärda fuktskador. När invånare flyttar ut och innan nya flyttar in görs numera alltid fuktmätningar. Fuktskador uppdagades år 2021 mer än tidigare. Utöver de ökade fuktskadereparationerna måste också flera lägenheter än tidigare grundrenoveras, enbart reparationer var inte nog. Antalet stora lägenhetsrenoveringar var ett tiotal fler än vanligt.

A-bostäder har snabbt och med betydande satsningar skridit till åtgärder för att uppnå de miljömål som Borgå stad satt. Därför tog A-bolagen i bruk solkraft-verk snabbare än planerad. Utnyttjandet av solkraft har utöver solpanelanskaff-ningar krävt också andra investeringar. I samband med solkraftverksinstallatio-nerna på Ilmarinens väg 4 och 6 gjordes till exempel takreparationer.

A-bolagskoncernens lån uppgick i slutet på år 2021 till 86,8 miljoner euro. Koncernens soliditet förbättrades något under räkenskapsåret, och var 11,84 %. Tack vare den stabila affärsverksamheten var koncernens likviditet god. För amortering av långfristiga lån användes 5,5 miljoner euro år 2021.

Coronaepidemin hade en fördröjd inverkan på boendet. Invånarnas hyresbetalningsförmåga var oförändrad, men antalet bostadssökande var under år 2021 något mindre än normalt. I studie-hyresbostadshuset Alexanderskronan fanns det tidvis till och med tomma lägenheter. Studiebostäder behövdes inte som normalt när det studerades på distans. På koncernnivå låg utnyttjandet av bostadsuthyrningskapaciteten alltjämt på en utmärkt nivå, 99,21 %.

Borgå A-bostäder strävar efter att minska fastigheternas energiförbruk-ning för att uppnå stadens miljömål. Energisparande reparationer görs årligen, såsom att år 2021 installera vat-tenmätare i bostäder och genom att för-bättra isoleringarna. På Aspdungevägen 33 byttes värmesystemet till på förnybar energi baserad jordvärme. Åtgärderna till trots ökade den uppvärmningsför-knippade energiförbrukningen år 2021 som en följd av att vinterperioden var kallare än vanligt.

A-bostäder fick en ny styrelse i oktober 2021 som en följd av att ett nytt stadsfullmäktige valts efter kommunvalet i juni. Utvecklandet av A-bostäders strategi fortsätter i samarbete med den nya styrelsen. När Borgå stads boendeprogram, som styr A-bostäders verksamhet, blev klart år 2021 är det igen meningsfullt att planera också A-bostäders verksamhet på lång sikt. I programmet visas A-bostäders roll som ett verktyg för stadens utveckling. I A-bostäders strategi ligger fokus på utveckling och upprätthållande av bolagets fastighetsbestånd.

A-bostäders årsredogörelse inklusive bokslutsuppgifter distribueras i maj åt A-bolagens invånare och samarbets-partner. ▫