Invånarna i A-bolagens samtliga hus är välkomna med i invånarföreningen och dess verksamhet. Föreningens ändamål är att verka till förmån för dem, som bor i A-bolagens hus, samt att främja invånarnas samhörighet och fritidsaktiviteter.

A-invånarföreningen gör årligen upp en verksamhetsplan, till vilken förutom möten också hör ordnande av stadsdelsevenemang och utfärder. Föreningen strävar också efter att förbättra trivseln i husen genom att arrangera talkon i närmiljön och ge möjligheter att plantera blommor på gårdsplanerna. Medlemmar till invånarföreningens styrelse väljs årligen. A-bolagen stöder föreningens verksamhet. Föreningen ger inte sina medlemmar vinst eller meriter.

a-asukasyhdistys@gmail.com

A-invånarföreningens styrelse

Ordförande Kaisa Viitanen
Medlemmarna: Heidi Liljemark, Kim Parviainen, Reijo Sillanpää och Vesa Hanhinen